ERASMUS+: RADOSTINA DALLA BULGARIA

My name is Radostina Atanasova Tsvetkova. I am 18 years old. I come from Bulgaria and I live in town which is called Plovdiv. It is very beautiful town with ancient history and old buildings. It has other name, which is “The town of the seventh hills”. It will become the European capital of culture in 2019.

For me, I study in National High school of commerce which is located in Plovdiv and my class is specialized in Business administration. I can work with documents and different programs and I also can work in team. I also think that I have a quality to be a leader. I am very ambitious, hard-working and positive person who has many aims which I follow and I never give up.

I decided to participate in this program because I would develop myself in this area. Secondly, this project sounded very good and I think that it will give me experience and confidence to believe in myself and my qualities. Also, I wanted to go to work here because I want to practice my English and become more capable. I think that it will be a challenge for me and about that I could not looking forward to becoming. Another reason for my participation in this project is that I wanted to meet new positive and ambitious people. Finally, one of the best reasons is that I love Italy so much and I wanted to visit it because I love travelling and get to know about different country and their culture. It was one of my dreams and I understood that dreams come true.

I do not have so much expectations about this project. I just want to gain experience in the area of administration work and to meet new friends.

What about my future…I want to study abroad because I think that I will have more opportunities about my future if I study in other country, not in Bulgaria. When I finish my education I want to work something which is connected with management, economy or work in team of young and ambitious people who want to improve the country where they live.

This is my biography.

 

Радостина Атанасова Цветкова

Моето име е Радостина Атанасова Цветкова. Аз съм на 18 години. Аз идвам от България и живея в град, който се казва Пловдив. Той е много красив град с древна история и стари сгради. Той е наречен още „Градът на 7-те тепета“. Той ще стане Европейска столица на културата през 2019 година.

За мен, аз уча в Национална търговска гимназия, която е разположена в Пловдив и моята специалност е Бизнес администрация. Аз мога да работя с документи и различни програми и също така мога да работя и в екип. Също така мисля, че имам добри умения да бъда лидер. Аз съм амбициозен, трудолюбив и позитивен човек, който има много цели, които следвам и никога не се отказвам.

Аз реших да участвам  в тази програма, защото аз бих желала да се развивам в тази сфера. Второ, този проект звучеше много добре и аз мисля, че той ще ми даде опит и увереност да вярвам в себе си и в моите качества. Също така аз исках да отида и да работя тук, защото аз искам да практикувам английския ми и да стана по-способна. Аз мисля, че това ще бъде предизвикателство за мен и за това очаквах с нетърпение идването му. Друга причина за моето участие в този проект е, че аз исках да срещна много позитивни и амбицирани хора. Накрая, една от най-добрите причини е тази, че аз много обичам Италия и исках да я посетя, защото аз обичам да пътувам и опознавам други страни и техните култури. Това беше една от моите мечти и разбрах, че мечтите стават реалност.

Аз нямам много очаквания от проекта. Аз просто искам да придобия опит в сферата на административната работа и да срещна нови приятели.

Какво за моето бъдеще…Аз искам да уча в чужбина, защото аз мисля, че аз ще имам повече възможности за моето бъдеще ако уча в друга страна, не в България. Когато завърша обучението си, аз искам да работя нещо, което е свързано с мениджмънт, икономика или работа в екип от млади и амбициозни хора, които искат да подобрят страната, в която живеят.

Това е моята биография.

 

 

 


Segui #lepilloledicittadinanzattiva

#lepilloledicittadinanzattiva